Ponuka IT služieb

KOMPLEXNÁ SPRÁVA IT SLUŽIEB

 

KONSOLIDÁCIA IT SLUŽIEB

- zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich so spotrebou energie a priestormi
- zvýšenie dostupnosti systémov
- zlepšenie schopnosti „zotavenia sa“ systémov v prípade havárie
- zníženie bezpečnostných rizík v dôsledku menšieho počtu fyzických lokalít, ktoré majú byť   chránené
- efektívne využitie kapacít zostávajúcich serverov
- efektívna kontrola pridelenia systémových zdrojov
- zvýšenie výkonu a priepustnosti aplikácií
- zníženie požiadaviek na priestor
- zníženie servisných nákladov, nákladov na systémovú podporu a licenčných nákladov
- zjednodušenie a centralizácia správy
- optimalizované využívanie kapacity hostiteľa
- podpora rôznych operačných prostredí v rámci jedného fyzického hostiteľského servera
- centralizácia a zjednodušenie správy operačného prostredia pre desktopy používateľov
- zvýšenie bezpečnosti cez precíznejšiu kontrolu používaných aplikácií, kontrolu podporovaných a   povolených periférnych zariadení
- zníženie nákladov súvisiacich s prevádzkou používateľského koncového zariadenia
- efektívna a operatívna správa virtuálnych desktopov
- efektívne využívanie kapacity existujúceho úložného dátového priestoru
- štandardizácia prístupu k dátam
- zjednodušenie vytvárania záloh dát a ich obnovy v prípade potreby
- zvýšenie dostupnosti, škálovateľnosti a bezpečnosti dát


OPTIMALIZÁCIA A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV NA IT

- analýza súčasného stavu IT infraštruktúry a súčasných a budúcich požiadaviek na ňu kladených
- vypracovanie návrhu optimalizácie IT infraštruktúry
- realizácia navrhnutého riešenia
- poimplementačné testovanie
- nasadenie optimalizovanej infraštruktúry do ostrej prevádzky
- technická podpora a údržba.

 

IT KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

- poradenstvo a konzultácie poskytované klientom týkajúce sa využitia ponúkaných riešení
- analýza východzieho stavu a potrieb klienta, následná špecifikácia potrieb
- tvorba konceptu riešenia cieľového stavu, tvorba požadovaných riešení
- realizácia riešenia na základe schváleného konceptu
- kvalifikovaná technická podpora/konzultácie
- konzultácie pri zavádzaní nových informačných systémov
- záručná a pozáručná podpora
- odborná podpora pre obchodných partnerov

 

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

- integrácia rôznych technických heterogénnych častí informačného systému (aplikácií) do jedného   fungujúceho celku
- zjednodušenie existujúcej architektúry integrácie (zníženie počtu rozhrania medzi systémami)
- nižšie náklady na modifikáciu existujúcich systémov a aplikácií
- nižšie náklady na implementáciu a integráciu nových systémov a aplikácií
- väčšia automatizácia biznis procesov (prináša nižšie náklady a väčšiu rýchlosť spracovania)
- možnosť ľahšej integrácie so systémami externých subjektov

 

OUTSOURCING IT SLUŽIEB

- možnosť sa zamerať na svoj predmet podnikania
- dostupnosť kvalitných ľudských zdrojov
- predvídateľnosť nákladov na IT
- kvalita služby definovaná v SLA (Service Level Agreement)
- prenesenie rizík spojených s prevádzkou IT na poskytovateľa služby
- iný finančný model
- zníženie celkových nákladov na danú službu, alebo produktový rad
- sprehľadnenie a optimalizácia nákladov na prevádzku informačných a komunikačných technológií   a možnosť ich presného plánovania na základe zmluvných dojednaní
- zmena štruktúry nákladov (nastáva zmena pomeru nákladov z fixných na variabilné)
- uvoľnenie kapitálových zdrojov pre iné účely
- organizácia získa prístup k tým najlepším postupom a technológiám, ktoré by bolo príliš náročné,   nákladné, alebo zdĺhavé vybudovať vo vlastnej prevádzke
- riadenie a rozvoj všetkých IT služieb podľa potrieb a podnikateľskej stratégie zákazníka s využitím   procesného rámca ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a „best   practices“,komplexná služba Service Desk zastrešujúca celú komunikáciu s koncovými užívateľmi,   monitoring riešenia požiadaviek a incidentov, vykazovanie úrovne poskytovaných služieb a   sledovanie spokojnosti koncových používateľov
- outsourcing koncových zariadení (osobné a prenosné počítače vrátane programového vybavenia   a ostatné periférne zariadenia)
- outsourcing správy serverov vrátane prevádzky a monitoringu na nich bežiacich aplikácií
- outsourcing správy komunikačnej infraštruktúry (WAN, LAN)
- outsourcing aplikácií (poskytovanie formou služieb na zariadeniach outsourcingového centra,   garancia nepretržitej dostupnosti a bezpečnosti, autentifikácia a autorizácia používateľa,   minimálne nároky na koncové zariadenia)

 

CLOUD COMPUTING

- public cloud
- private cloud
- hybrid cloud
- government cloud
- comunity cloud

 

VIRTUALIZÁCIA

- úspora prevádzkových nákladov zlepšením energetickej efektívnosti, zredukovaním počtu   fyzických počítačov a zvýšením pomeru serverov na správcu
- oddelenie systému od fyzického hardvéru (možnosť jednoducho preniesť systém na iné fyzické   zariadenie bez nutnosti akýchkoľvek zmien v jeho konfigurácii)
- živá migrácia (umožňuje “za jazdy” preniesť bežiaci systém na iný fyzický systém bez výpadku   prevádzkovaných služieb)
- rýchle nasadenie systémov (nasadenie a spustenie nových systémov je vo virtualizovanom   prostredí mnohonásobne rýchlejšie a jednoduchšie)
- automatický manažment inštalovaných systémov (pri použití virtualizácie je možné automaticky   nasadzovať a spúšťať, resp. zastavovať a rušiť systémy podľa aktuálnej potreby)
- prenositeľnosť dát (diskové dáta virtualizovaných systémov je možné jednoducho prenášat medzi   rôznymi fyzickými systémami, resp. virtualizačnými platformami)
- transparentné sieťové služby (virtualizácia umožňuje za určitých okolností prenášat systémy   medzi fyzickými systémami bez nutnosti rekonfigurácie sieťových nastavení)
- mobilita (najmä pri nasadení VDI prináša virtualizácia mobilitu, vďaka ktorej môže užívateľ   bezpečne pracovať so svojim desktopom z ľubovolného miesta s funkčným internetovým   pripojením)
- prevádzkovanie rôznych operačných systémov (Windows, Linux a ďalších) na jednom fyzickom   počítači alebo serveri
- zníženie licenčných nákladov (niektoré aplikácie sa stále licencujú na fyzické CPU, takže sa dá   ušetriť na licenčných poplatkoch)
- jednoduché testovanie nových verzií aplikácií pred nasadením do produkčného prostredia

 

SIETE

- správa LAN a WAN
- VoIP, Cisco Unified Communication Manager
- monitoring a management sietí
- certifikacia na platformu Cisco - CCNA a CCNP

 

DODANIE, KONFIGUROVANIE A INŠTALOVANIE HW OD RENOMOMOVANÝCH VÝROBCOV

- servre, optika, diskové polia, SAN switche...

 

START-UP

- v poslednom období sme sa strategicky zamerali na rôzne technologické start-up projekty, v   ktorých spoločnosť vidí perspektívu do budúcnosti.

 

Naše IT riešenia a Vašu spokojnosť zabezpečujú skúsení, vysoko kvalifikovaní a cerifikovaní IT špecialisti s dlhoročnými skúsenostami.